ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟಃ ೧ - ಸಂಚಿಕೆಃ ೧

 

ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟಃ ೧ - ಸಂಚಿಕೆಃ ೨

ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟಃ ೧ - ಸಂಚಿಕೆಃ ೩

ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟಃ ೨ - ಸಂಚಿಕೆಃ ೧

 ಲೋಕಜ್ಞಾನ - ೫

 

ಲೋಕಜ್ಞಾನ - ೬

Forth Coming Events View Events
Announcements View All
Academic Calendar for M B A
Academic Calendar for P G
UG Exams 2017 - Time Table
Constitution of Planning, Monitoring and Evaluation Board (PMEB)
ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಭಂದಗಳ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ತಪಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
Provisional Allocation of PhD Guides and wait listed candidates list
Extension of date for submission of Application for Convocation
Question Paper Pattern for the Paper: Business Communication, III and IV Sem B.Com Degree Exam
Merit List of NET/ SLET/KSET Candidates Who have appeared For VIVA-VOCE Exam (Ph.D)
Marks Secured by the Candidates Who have appeared for VIVA Exam (PhD) held on 7-10-2017
Departmental Exam Nov 2017: Time Table and Application Form
Implementation of Central Sector Scheme of Scholarship for College and University through National Scholarship portal 2.0
Exam Fee UG (Oct/Nov 2017)
Merit List of candidates who have Appeared for PhD Entrance Exam
Modified Calendar of Events for PhD Admissions in Dept. of Studies & Research in History & Archaeology
Circular: Online Courses on SWAYAM Portal
Uploading Data of Colleges in KYC - UGC Portal
Calendar of Events for Ph.D. Admission 2017-18 for qualified candidates
Circular : Govt., of India Post Metric Scholarship 2017 SC/ST
U G Revised Calender of events 2017-18
Constitution of Internal Quality Assurance committee
Omnibus Merit List 2017-18
Ph D Notification 2017
 
Quotations/Tenders View All