ಎನ್ ಎ ಎ ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ : 'ಬಿ'

| |

All Events

09-02-2018 National Conference on Research Renaissance in Physical Education
08-02-2018 National Conference 'Advances in Applied Mathematics' organised by Dept of Mathematics, University College of Science
05-02-2018 Appluse - A One Day National Conference on Astronomy and Astrophysics organized Dept. of Physics, University College of Science
02-02-2018 National Conference on Machine Learning and Its Applications organized by Dept. of Computer Science, University Science College.
01-02-2018 ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ - ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷಿತ ಲೋಕದ ಸಂಕಥನ
31-01-2018 One Day National Conference on Emerging Trends and Approaches in Zoological Science organized by Post Graduate Dept. of Zoology
30-01-2018 National Conference on Applications of Microbiology In Human welfare Organized by Dept. of Microbiology, University College of Science
29-01-2018 National Conference on Advances of Biotechnology organized by Dept. of Biotechnology, University College of Science
25-01-2018 One Day National Conference on Biotechnological Solutions for Sustainable Environmental Managements organized DOSR in Environmental Science
12-01-2018 National Conference on - Recent trends in sustainable Development of Biodiversity and Management - organized by Department of Zoology - University College of Science
12-01-2018 Registration form for conference Recent Trends in Sustainable Development of Bio-diversity and conservation
08-12-2017 National Conference on Sustainable Development: Innovations, Practice and Technology organized by Dept. of Studies and Research in Business Administration
01-12-2017 Two Day National Conference on RECENT ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS organized by Dept. of Studies and Research in Mathematics.
30-11-2017 One-Day National Conference on “Trends in Advanced Materials and their Applications” Organized by Dept. of Studies and Research in Physics
29-11-2017 National Conference on Changing Contours of Welfare Programmes in India: Issues and Challenges - Organized by Dept.of Studies and Research in Economics
29-11-2017 National Conference on Changing Contours of Welfare Programmes in India: Issues and Challenges - Organized by Dept.of Studies and Research in Economics (Invitation
28-11-2017 National Conference on Modernization of Rural Development: challenges, Analysis of Processes of Change
28-11-2017 Invitation - National Conference on Modernization of Rural Development: challenges, Analysis of Processes of Change
27-11-2017 Two Day National Conference On “Managing Evolving Trends of Indian Economy -A New Outlook”
26-11-2017 National Conference on SETTLEMENT SYSTEMS IN INDIA: AN ARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVE organized by Dept. of Studies and Research in History
25-11-2017 Two Day National Conference on Poverty and Income Inequality in India: Social Work Responses
25-11-2017 One Day National Conference on "Cultural Studies Today" organized by Dept. of Studies and Research in English
25-11-2017 Two Day National Conference on Poverty and Income Inequality in India: Social Work Responses
24-11-2017 One Day National Conference on "Emerging Social Issues and Social Justice in Contemporary India" organized by Dept. of Studies and Research in Sociology
22-11-2017 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ "ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ "
19-11-2017 One Day Workshop on KCSR and KSU Act 2000 organized by PMEB, Tumkur University
17-11-2017 Karnataka State Research Workshop on Methods in Environmental Impact Assessment organized by Dept. of Studies and Research in Environmental Science
31-10-2017 ಆರು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಆಯೋಜಕರು - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
23-10-2017 Special Lecture Series on Advances in Biosciences
14-10-2017 One day Workshop on IQAC functioning and New Methodology of NAAC
07-10-2017 Kalasambrama - Inauguration of Cultural Activities for 2017-18
06-10-2017 One Week State Level Workshop Inculcating Culture of Inquiry and Research Skill
06-10-2017 Mahamaayi - Folk Play by Alvas Ranga Adhyayana Kendra
16-09-2017 ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
04-09-2017 Induction Program for First Year Post Graduate Students
17-08-2017 Two Day National Level Workshop on LASER and LIGHT
22-07-2017 National Conference on Blissful Yoga
21-07-2017 Capacity Building Workshop on Rating of Universities and Improvement of Quality of Education in Higher Education Institutions.
14-07-2017 Two Day National Workshop on A Blueprint of Women's Studies in Karnataka
07-07-2017 One Day University Level Workshop on “Opportunities in Higher Education in Europe”
21-06-2017 3rd International Yoga Day
12-06-2017 Two Day National Conference on Medicinal and Aromatic Plants
05-05-2017 National Conference on Water Management Systems in Peninsular India: Historical Perspectives
04-05-2017 One Day National Conference On Empowerment Through Good Governance In India: Issues And Challenges
28-04-2017 National Conference on "‘Smart Cities in India: A Road Ahead"
24-04-2017 University Foundation Day Celebration - 2016-17
22-04-2017 National Conference on 25 Years of Economic Reforms in India: Performance and Prospects
21-04-2017 Award Distribution Ceremony of PG Sports Meet
13-04-2017 National Conference on Health & Fitness in Modern Society
03-04-2017 Two Day National Seminar on Rethinking Rural Development in India - A Gandhian Perspective
31-03-2017 One Day Workshop in association with PES, Bangalore for Environmental Science./ Biochemistry Post Graduate Students and Research Scholars
9 Nov 2016 Kannada Rajyotsava Celebrations
20 Nov 2016 Kalpataru Utasav 2016
30 Nov 2016 141th Jayanthi Celebration of Sardar Vallabhai Patel
6-12-2016 ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಗಳು -ಸಂವಾದ
14-12-2016 Inauguration of Vittiya Saksharata Abhiyaan (VISAKA) - Initiative of MHRD - Cashless Economy involvement of Students
15-12-2016 Training Programme "Performance and Efficient Improvement" for Non-teaching Staff of the University, organized by Skill Development Center
29-12-2016 ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ದಿನ - Birth Anniversary of Kuvempu
28-01-2017 National Conference on Right of Human Rights: Contemporary Issues and Challenges
12-01-2017 National Youth Celebration on the occasion of Swami Vivekananda Jayanthi
20-01-2017 Sudarshana Garvabanga - Yakshagana Event - Organized by Cultural and Extracurricular Activities Cell
07-02-2017 Workshop on uploading of data into AISHE portal - MHRD to College AISHE Nodal Officers at Tumkur University
14-02-2017 ANVESHAN 2017 - Inter University South Zone Students Research Convention
18-02-2017 10th Annual Convocation
08-03-2017 World Women's Day
08-03-2017 Baraguru Cine Drusyothsava
13-03-2017 TatvaPada - Nammolagina Dhyana - Literary Programme by SCP/TSP Unit, Tumkur University


7 May, 2016 Introducing GST and its impact on Indian Economy
12 April,2016 National Conference on
28 -29 March, 2016 National Workshop in Bioinformatics - Interface between Biology and Computer Science
21-22March, 2016 Two Days International Conference on Human Freedom, Social Justice and Buddhism�
�23 & 24 March, 2016 Two Days National Conference on Globalization & Tourism (NCGT-2016)
12 March,� 2016 ???????????? ????? ?????? ???????? ????? ?????? ????????
4 & 5 March, 2016 Two Day National Seminar on Safeguarding Human Rights Challenges and Prospects
9 � 12 March, 2016 Workshop on Design and Development of Low Cost Equipments for Physics and Electronics
9 January, 2016 National Conference on Recent Trends in Open Access
8 October, 2015 National Conference on Recent Trends in Computer Science
5-6 October, 2015 National Conference on Gandhian Philosophy and Recent Trends in India
7 October,� 2015 National Conference on
18-19 August, 2015 Science Academies Lecture Workshop on Future perspective and emerging technologies for sustainable energy resources.
28 - 30 September, 2015 National Conference On Impact Of Aerosols On Health, Heritage And Environment
23 April, 2015 National Seminar on Union Budget 2015-16 Transforming Economy towards Growth
25 April,� 2015 National Conference on New Age Banking in India - Issues and Challenges
17 March, 2015 International Women\'s Day
26-27 March, 2015 National Conference on Sustainable Livelihood and Poverty Allevation
19th March 2015 National Conference on Synthetic and Structural Chemistry
13 March, 2015 National Conference on Communicating Awareness through Literary Forms
12-13 February, 2015 National Conference on Innovation - An Engine for Inclusive Growth and Sustainable Development
6 February, 2015 National Conference on New Policy Implementation and Issues in Direct Tax, Corporate Tax and Foreign Trade
8-12 December, 2015 30th Inter University South Zone Youth Festival - YUVASAMBRAMA 2014
21 December, 2014 International Conference on Ethics in the New Millennium - Buddhist Perspectives
22 November, 2014 National Conference on Indian Insurance Sector Innovation, Sustainbility and Social Impact
22 September, 2014 National Seminar on Sand Mining Impact on Environment
17-18 October, 2014 National Conference on Recent Developments in Mathematics & their Applications
16 October, 2014 National Conference on Emerging Protien Technologies for Formulation Solutions
10 October,� 2014 National Conference on Conservation of Biodiversity in Deccan Plateau
18-19 September,� 2014 National Conference on Broad Base Sports & Physical Education Structure
27 September, 2014 National Conference on Biotechnology for Human Welfare
26 March,� 2013 International Conference on Buddha's Teachings for the Contemporary World
28 March, 2013 National Conference on Technology in Business A competitive edge for organizations (NCTB � 2013)
22 February,� 2013 Special Lecture on Indian Parliament
27,28 ???????? 2013 ??????? ???????-????? ???????
06 March,� 2013 International Conference On Contemporary Human Sufferings Wisdom Of Bhagwan Buddha
11 February,� 2013 Special Lecture on Mankind and Cosmos
28 February,� 2013 National Conference on Contributions of Shri Narayanguru
31 January, 2013 National Conference on Recent Discoveries in Protein Science
26 - 27 July 2013 International Conference on Research Trends in English Studies
18 to 20 December,� 2012 National Conference on Contributions of Sri Vidyaranya
13 November,� 2012 Discovery and Applications of Innovative Materials
08 December, 2012 National Conference on Culture and Society Transformation, Challenges and Strategies
18 February, 2013 National Conference on Philosophical Ideas of Kaivara Kalajnani Nareyana
22 January, 2013 National Conference on Biotechnological Solutions for Sustainable Environmental Management
08 January, 2013 National Conference on Challenges and Opportunities for Chemical Sciences in 21st Century
29 December, 2012 ????? ????? ???????? ???????????? ????????? ???????
13 December, 2012 National Conference on Integrated Library Management System
07 December, 2012 �National Conference on Evolving Research Methodologies in History & Archaeology
19 November,� 2012 National Conference on Information and Communication Technologies for Agriculture and Rural Development
03 November, 2012 National Conference on Business Innovation and Technology Management
18 October, 2012 National Conference on Teaching English Literature in the Indian Literary Context
04 October, 2012 �National Conference on Sustainable Social Development in India - New Vistas and Challenges�
29 September, 2012 National Conference on Communication for Development and Social Change Exploring Future Avenues
21 September, 2012 National Conference on Philosophy of Development � Myth and Realities
28 September, 2012 National Conference on Coalition Politics and Emerging Trends in India
6-8 November, 2012 International Conference on Recent Advances in Materials Science
27-28 November, 2012 International Conference on Yoga and Education
03- 04 December, 2012 International Conference on Content Management in Networked Environment
22-23 November, 2012 International Conference on Humanity Today - Challenges & Prospectus
31 October, 2012 National Conference on Emerging Issues and Innovations in Management Education
30 October, 2012 National Conference on Newer Concerns of Older Persons
18-19 October, 2012 International Conference on West Asia's Transitory Phase - Democratic Movements and its Politics
12-13 October, 2012 International conferences on Urbanization and Economic Transformation - Issues & Challenges
25 September, 2012 National Conference on Social Work Education - Issues & Concerns
6 December, 2012 National Conference on Geometry, Algebra, Logic and Number Theory Applications
15 September, 2012 National Conference on Impacts of Large Scale Exploitation of Renewable Energy Sources
07 September, 2012 National Conference on Scientometrics
31 August, 2012 National Conference on Multiplicity of Cultures in South Asian Literatures
25 August, 2012 National Conference on Retail Sector in India
17 August, 2012 National Conference on Contextualizing Development and its Politics in India
ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Forth Coming Events ಹೆಚ್ಚು
09-02-2018:National Conference on Research Renaissance in Physical Education

08-02-2018:National Conference 'Advances in Applied Mathematics' organised by Dept of Mathematics, University College of Science

05-02-2018:Appluse - A One Day National Conference on Astronomy and Astrophysics organized Dept. of Physics, University College of Science

02-02-2018:National Conference on Machine Learning and Its Applications organized by Dept. of Computer Science, University Science College.

01-02-2018:ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ - ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷಿತ ಲೋಕದ ಸಂಕಥನ

31-01-2018:One Day National Conference on Emerging Trends and Approaches in Zoological Science organized by Post Graduate Dept. of Zoology

30-01-2018:National Conference on Applications of Microbiology In Human welfare Organized by Dept. of Microbiology, University College of Science

29-01-2018:National Conference on Advances of Biotechnology organized by Dept. of Biotechnology, University College of Science

25-01-2018:One Day National Conference on Biotechnological Solutions for Sustainable Environmental Managements organized DOSR in Environmental Science

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು
ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ ಎಡ್ ) ಪದವಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಘೋಷಣೆ
ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಮಿತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ | Schedule of Research Review meeting - Faculty of Science
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ೪ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
Nomination of Teachers (Higher Education) to participate at 2nd Annual National Teachers Congress
Affiliation: Check List to be Submitted by College to LIC
ಪಿ. ಎಚ್. ಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ
FEE STRUCTURE FOR PH.D COURSE 2017-18
ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಅಂತಿಮ RANK ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ನಾತಕ ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ. ವಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Open Electives ವಿಷಯವನ್ನು ಭೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ನಾತಕ / ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ / ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Circular: Talent Search - ICAI Commerce Wizard 2017
11 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿವಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪದ್ದತಿಯ ಬಿ .ಎ/ ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಅನುತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು
ಬಿ. ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಬಿ ಪಿ ಎಡ್ -2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಛೆರಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ - ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
2017-18 ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ
Appointment of PIO Under RTI Act-2005
Affiliation Notification for the year 2018-19
Omnibus Merit List 2017-18
Ph D Notification 2017
 
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations ಹೆಚ್ಚು
12-01-2018:  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಜೂಟ್ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  (Last date 18-01-2018 )

12-01-2018:  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  (Last date 18-01-2018 )

12-01-2018:  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ,ಊಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  (Last date 17-01-2018 )

10-01-2018:  ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತ ಕಛೆರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು  (Last date 18-01-2018 )

09-01-2018:  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ, ಬ್ರೊಚುರ್ಸ್ , ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ನಡಾವಳಿ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಕುರಿತು  (Last date 24-01-2018 )

09-01-2018:  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗವು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಕುರಿತು  (Last date 24-01-2018 )

08-01-2018:  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಕುರಿತು  (Last date 22-01-2018 )

05-01-2018:  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಊಟದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  (Last date 20-01-2018 )

05-01-2018:  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಹ್ವಾನಪತ್ರಿಕೆ, ಬ್ರೊಚುರ್ಸ್, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಚನಾಪತ್ರ ಹಾಗು ಸಂಪಾದಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  (Last date 20-01-2018 )

05-01-2018:  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಆಯೋಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಕುರಿತು  (Last date 22-01-2018 )

02-01-2018:  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಆಯೋಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಕುರಿತು  (Last date 16-01-2018 )

02-01-2018:  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಆಯೋಜಿಸುವ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ, ಬ್ರೊಚುರ್ಸ್ , ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ನಡಾವಳಿ, ಮುಂತಾದವು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಅಹ್ವಾನ ಕುರಿತು  (Last date 16-01-2018 )