ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B Grade

| |

ONLINE CLASSES - VIDEO LECTURES - E CONTENTS - UNDER GRADUATE (SCIENCE SUBJECTS)

 

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Power series of a complex variable
Paper: Paper 6.1
Faculty: Dr. Narahari N.

 

Some standard surfaces

Paper: 4.1
Faculty member: Dr. Narahari N.

Change of variables in triple integrals

Paper: Paper 4.1
Faculty member: Dr. Narahari N.

Chinese remainder theorem

Paper: Paper 6.2a
Faculty member: Dr. Narahari N.

Exercise on triple integrals
Paper: Paper 4.1
Faculty member: Dr. Narahari N.

Introduction to triple integrals
Paper: Paper 4.1
Faculty member: Dr. Narahari N.

Fermat's Little Theorem-Elementary Number Theorey

III PCM1(Section)
Paper - 6.2(a) Number Theory
Topic - Pseudoprimes and Fermat's Number.

Jeevankumar
Department of mathematics (UG)

III PCM1(Section)
Paper - 6.2(a) Number Theory
Topic - Wilson Theorem Theorem-Elementary Number Theory

Jeevankumar
Department of mathematics (UG)

I PMCs1(Section)
Paper - 2.1  Differential Equations
Topic - Concept of Wronskian- Differential Equations

Jeevankumar
Department of mathematics (UG)

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Catalysis

I B.Sc II SEM(PCM, CBZ and LIFE SCIENCE) by Madavi Sunita

Notes: Solubility Products,  I BSc

Click here

Notes: Biological Oxidation, III BSc -  by . BHAGYALAKSHMI.M

Click here

Notes: GASES,  2nd BSc, by Chetana K O,

Click here

Notes: BSc Chapter 2 Glass by Dr. P. Raghavendra Kumar

Click here

Notes: II year BSc by Dr. Suesh D

Click here

 

Notes: First year BSc   Click here

Thermodynamics I BSC PCM   Click here

Surface Chemistry I BSC PCM   Click here

Notes: Second Year BSc   Click here
Notes: Third  Year BSc   Click here
 
ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Upcoming Events ಹೆಚ್ಚು | All
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು | All
Implementing Online Affiliation
Webinar on the theme ‘Building Resilience : Risk Management in Education’
ಯುಜಿಸಿಯು ಜುಲೈ 2020ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಗೆ SWAYAM MOOCಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
ಕೋವಿಡ್ 19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳ ಪುನರಾರಂಭ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ' ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು
 
ಟೆಂಡರ್ :ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ /Tender:Eprocurement
ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Eprocurement Portal
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations ಹೆಚ್ಚು | All

 

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2020