07-04-2018 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಅರೋಗ್ಯ ದಿನ - ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
_1
_1
_TST8595
_TST8595
_TST8616
_TST8616
_TST8626
_TST8626
_TST8631
_TST8631
_TST8632
_TST8632
_TST8633
_TST8633
_TST8634
_TST8634
_TST8635
_TST8635
_TST8639
_TST8639
_TST8641
_TST8641
_TST8643
_TST8643
_TST8644
_TST8644
_TST8646
_TST8646
_TST8647
_TST8647
_TST8661
_TST8661