ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲಕ್ಷಿತಲೋಕದ ಸಂಕಥನ - 2018
1
1
DSC_0247
DSC_0247
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0278
DSC_0278
DSC_0279
DSC_0279
DSC_0298
DSC_0298
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0381
DSC_0381
DSC_0394
DSC_0394