ಕಲಾಸಿರಿ-2018
11-04-2018 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಕಲಾಸಿರಿ-2018 ಉದ್ಘಾಟನೆ
_TST8678
_TST8678
_TST8724
_TST8724
_TST8796
_TST8796