ವಿವಿಧ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಪೀಠಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ -14-03-2018
1
1
DSC_2158
DSC_2158
DSC_2166
DSC_2166
DSC_2175
DSC_2175
DSC_2181
DSC_2181
DSC_2187
DSC_2187
DSC_2190
DSC_2190
DSC_2203
DSC_2203
DSC_2205
DSC_2205
DSC_2211
DSC_2211
DSC_2241
DSC_2241
DSC_2246
DSC_2246
DSC_2269
DSC_2269
DSC_2281
DSC_2281
DSC_2297
DSC_2297
DSC_2298
DSC_2298
DSC_2312
DSC_2312
DSC_2319
DSC_2319
DSC_2324
DSC_2324
DSC_2328
DSC_2328
DSC_2337
DSC_2337
DSC_2341
DSC_2341
DSC_2345
DSC_2345
DSC_2366
DSC_2366