ದಿನಾಂಕ 03-03-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ -2018
DSC_9611
DSC_9611
DSC_9644
DSC_9644
DSC_9651
DSC_9651
DSC_9653
DSC_9653
DSC_9655
DSC_9655
DSC_9658
DSC_9658
DSC_9677
DSC_9677
DSC_9681
DSC_9681
DSC_9691
DSC_9691
DSC_9715
DSC_9715
DSC_9718
DSC_9718
DSC_9723
DSC_9723
DSC_9728
DSC_9728
DSC_9734
DSC_9734
DSC_9756
DSC_9756