12-03-2018 ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ - "ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ"
_TST7519
_TST7519
_TST7520
_TST7520
_TST7523
_TST7523
_TST7524
_TST7524
_TST7533
_TST7533
_TST7541
_TST7541
_TST7556
_TST7556
_TST7560
_TST7560
Created using LightBox Video Web Gallery Creator