ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B Grade

| |

 

ONLINE CLASSES - VIDEO LECTURES - E CONTENTS

UNDER GRADUATE

(ARTS AND COMMERCE SUBJECTS)

COMMERCE

Advanced Financial Management by Kavana Shekhar - Notes Click here

Paper: banking & Insurance,II Sem BBM by Fathima Zehra,Dept of Commerce & Management Click here

Paper: Corporate Accounting II, IV Sem B.Com, by Fathima Zehra, Dept of Commerce & Management Click here

Salma Bhanu , Dept of Commerce & Management Paper: Financial Accounting II , Class : II Sem B.comClick here

Fathima Zehra, Dept of Commerce & Management, Paper: Financial Accounting II, Class: II Sem B.Com Click here

Salma Banu, Dept of Commerce & Management, Paper: Investment Management, VI Sem BBM Click here

Fathima Zehra, department of Commerce and Management, paper: cost accounting II, 4th sem BCom Click here

Salma Banu, department of Commerce and Management, paper: cost accounting II, 4th sem BCom  Click here

IV Semester Bcom C&D Business Communication Click here

Ashoka HL - I B.Com Business Environment Click here

II Semester Bcom C&D Business Environment Study material Click here

Fathima Zehra,Dept of Commerce & Management,Paper: banking & Insurance,II Sem BBM  Click here

Fathima Zehra, Dept of Commerce & Management, Paper: Corporate Accounting II, IV Sem B.Com  Click here

Salma Banu, Dept of Commerce & Management, Paper: Corporate Accounting II, IV Sem B.Com  Click here

Kavithamma - 6th Semester BBM Click here

Financial Markets and Services - 6th Semester BCom Click here

Advanced Financial Management Click here

Cash Flow Analysis Problems and Solutions Click here

Advanced Financial Management  Click here

VI  & II SEM BCOM NOTES  Click here

Fathima Zehra NOTES of III Sem B.Com D, III Sem B.Com C, I BBM & II Sem B.Com Click here

Salma Banu NOTES of III Sem B.Com C, III Sem B.Com E, & II Sem B.Com Click here

VI Semester BBM Management Accounting Study material Click here

Kavithamma, Business Cconomics First Semester  Click here

II B Com INDIAN FINANCIAL SYSTEM  Click here

ROHINI S Guest Faculty of Commerce Department B.com 3rd year Notes Click here

ARTS SUBJECTS

HISTORY

Hariprasad,  BA History notes Click here

6th sem..Hariprasad  Click here

BA History notes  Click here
ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ 101 ವಷ೯ Click here
Indhira gandhi  Click here
 

SOCIOLOGY

Sociology IV sem Rural Sociology Click here
Sociology IV sem OEP Chapter V Click here
II BA Rural sociology. V chapter Click here
Sociology OEP   Click here

INDIAN CONSTITUTION

Indian Constitution Click here

ECONOMICS
Monetary Economics of BA VI Semester Click here

Principles of Micro Economics. of BA II Semester  Click here

International Economics of BA IV Semester Click here
POLITICAL SCIENCE
III year 6 semester Paper 6.1  BA International Relations 1 st Chapter,   by  Dr. Gunde Gowda  Click here

 

 
ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Upcoming Events ಹೆಚ್ಚು | All
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು | All
Implementing Online Affiliation
Webinar on the theme ‘Building Resilience : Risk Management in Education’
ಯುಜಿಸಿಯು ಜುಲೈ 2020ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಗೆ SWAYAM MOOCಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
ಕೋವಿಡ್ 19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳ ಪುನರಾರಂಭ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ' ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು
 
ಟೆಂಡರ್ :ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ /Tender:Eprocurement
ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Eprocurement Portal
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations ಹೆಚ್ಚು | All

 

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2020