ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B+ Grade

| ಪರದೆ ವಾಚಕ Screen Reader | |

ONLINE CLASSES - VIDEO LECTURES - E CONTENTS

DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

Recording of an online class on e-journals, conducted for the students of Library and Information Science, Tumkur University,  Rupesh Kumar A

.

 

Recording of an online class on basics of Web designing, conducted for the students of Library and Information Science, Tumkur University, India. - Rupesh Kumar A

.

Libraries Classifications
Lecture by Dr. Keshava., Professor, Dept of Studies and Research in Library and Information Science, Tumkur University.

 

Introduction to Digital Libraries:
Lecture by Sri Rupesh Kumar A., Assistant Professor, Dept of Studies and Research in Library and Information Science, Tumkur University.
 

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

I M.Sc  II SEMESTER
Solution of Laplace Equation in Shperical Co-ordinates  Click here
 Partial Differential Equation - Laplace Equation   Click here
3 Examples  Click here
CA Unit (Remaining Part)  Click here

DEPARTMENT OF  BOTANY

CPT –4.2: cDNA libraries and Bioinformatics- tools of bioinformatics, data bases and data base management by Lanchana H.A  Click here

II M.Sc (IV sem) CPT –4.2 Plant Biotechnology and Bioinformatics - Topic-Isolation, purification, Immobilation, production and uses of amylases by Poornima M C  Click here

Collection of medicinal plants BOT-OET-2.4-Medicinal plants and Utilization By Manohar K S Click here

RESISTANCE BREEDING BOT-SPT-2.3.2: Plant Breeding and propagation. By Manohar K S  Click here

ENVIRONMENTAL LAWS BOT-SPT-4.3.2-Biodiversity Conservation by Manohar K S  Click here

Cell Wall development: I MSc BOT CPT-2.1-Plant Anatomy and Embryology by Ms. Meghana B N Click here

Panchamahabuthas and Tridosha , Sapthadhatu concept. I MSc: BOT OET-2.4-Medicinal plants and Phytochemistry by  Meghana B N Click here

MSc Botany Citronella, Davana, Vanilla  Click here

Penetrance and Expressivity  by Lanchana H.A Click here

Chromosomal and Molecular basis of inheritance by Lanchana H.A Click here

Cytoplasmic Inheritance by Lanchana H.A Click here

MSc IInd year IVth semester Botany by Roopa Natesh BOT-CPP-4.1: Plant Pathology and Plant Protection by   Agrios_Plant Pathology 5th ed.pdf

MSc IInd year IVth semester Botany students of the paper handled by me= BOT-CPP-4.1: Plant Pathology and Plant Protection.  PLANT PATHOLOGY 1.pptx  

General principles of plant diseases management Click here

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

I MSc CPT 2.1 Biology of Chordates TOPIC -Courtship in birds by

Dr Asiya Nuzhat F.B. Click here

I MSc ZOOLOGY CPT 2.1 BIOLOGY OF CHORDATES TOPIC LIFE CYCLE OF AMPHIOXUS Click here

I MSc Zoology CPT2.1 Biology of Chordates Topic Migrations  of Birds 

by Dr Asiya Nuzhat F.B. Click here

 I M.Sc  II Semester CPT-2.2 DEVELOPMENT BIOLOGY  - NOTES  DIFFERENTIATION OF NEURAL TUBE – ANTERIOR POSTERIOR AXIS, DORSOVENTRAL AXIS by ARFATH UNNISA Click here

I MSc: CPT 2.2 DEVELOPMENTAL BIOLOGY ORGANOGENESIS - DEVELOPMENT OF SOMITES. by ARFATH UNNISA Click here

I MSc Moleclar GeneticsTryp operon by Dr. Kokilamani A. L. Click here

I MSc Molecular genetics Dr. Kokilamani A. L Click here

I MSc CPT 2.1 Poison Apparatus in Snake Click here

I MSc  OET 2.4 Nutrition and balanced diet and vitamins by Mahesha Click here

I MSc OET 2.4 Physiology of digestion  and absorption by Mahesha Click here

II MSc CPT 4.1 Evolutionary Biology Click here

II MSc CPT 4.1 Evolutionary Biology (2)  Click here

II MSc  CPT 4.2 Stereotyped behaviour by KAVERI K.R Click here

II MSc  CPT 4.2 Threat dispay by KAVERI K.R Click here

II MSc CPT-4.2 Animal behaviour by KAVERI K.R Click here

II MSc CPT-4.2 Complex Behaviour by KAVERI K.R Click here

DEPARTMENT OF BIO CHEMISTRY

CPT-2.3.1 Cell Biology and Endocrinology By Dr. K S Girish

Nervous System Click here

Synapses and Neurotransmitters Click here

Pancreatic secretions Click here

Renal Physiology  Click here

TRANSPORT ACROSS BIOLOGICAL MEMBRANES  Click here

CPT-2.2 metabolism of fuel molecules

Glycolysis regulation Click here 

Fatty acid Metabolism Click here

Integration of Metabolism- Hormonal Click here

 ATP synthesis.pdf

 Beta-oxidation.pdf

 E-book Chapter on Glycogen metabolism and Glyco...

Notes by Dr. Devaraj S

 decephering of genetic code.pdf

 ek transltion.pdf

 Eukaryotic_and_prokaryotic_gene_structure.pdf

 Eukarytotic transltion inhibition.pdf

 Gene and Promoter Structure 2012.pdf

 Gene Regulation lac operon, cat repression, try...

 genetic code.pdf

 Inhibitors of Ek transcription.pdf

 INHIBITORS OF REPLICATION.docx

 Inhibitors of Transcription of PK.docx

 PK trnaltion inhibitors.pdf

 Prokaryotic Translation.docx

Notes by Dr. T G Thippeswamy

Monomeric,oligomeric and multi enzyme complex Click here

ENZYMES  Click here

PYRUVATE DEHYDROGENASE  COMPLEX  Click here

Ribonuclease Click here

RIBOZYME Click here

RIBOZYMES (Contd.) Click here

Aacohol Dehydrogenase Click here

Allosteric Enzymes Click here

Carboxypeptidase A  Click here

COENZYMES Click here

Lysozyme  Click here

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

IV Sem MSc Chemistry Unit-IV by Dr. Dr. P. RAGHAVENDRA KUMAR

Reaction Kinetics and Mechanisms in Coordination Compounds  Click here

Lability, Inertness and Stability and Unnstability  Click here

II Sem MSc Chemistry Unit-III

Coordination Chemistry  Click here

ELECTRONIC SPECTRA Click here

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE

UNIT 4

RADIOACTIVE POLLUTION

Click here

Biomedical Waste Click here

Land disposal Click here

Hazardous Waste Treatment  Click here

HAZARDOUS WASTE  Click here

Recent trends in global solid waste processing technologies.Click here

Final Cover Systems and Post-Closure Care  Click here

DEPARTMENT OF COMPUTER APPLICATIONS

Computer Networks
The present lecture is by Ms. Ramani, Assistant Professor, Dept of Studies and Research in Computer Applications, Tumkur University.

Course: MCA Topic: Software Engineering

 Lecture by Ms. Shruthi, Lecturer, Dept of Studies and Research in Computer Applications, Tumkur University.

UML Language
Lecture  by Ms.Bhavyashree, Lecturer, Dept of Studies and Research in Computer Applications, Tumkur University. .

DEPARTMENT OF PSCYHOLOGY

MSC PSYCHOLOGY SECOND SEMESTER  HC 2.2 PSYCHOLOGICAL TESTING (CREDITS 04) SYLLABUS  CLICK HERE

4th Semester CLINICAL Assessment Portion is Tests in CLINICAL uses - by Dr SHIVALINGAIAH MALLAPPA.   Click here

2nd Semster TYPES OF RATING SCALES 4TH UINT  PORTION Click here

PSYCHOLOGICAL TEST CLASSIFICATION LABELS Click here
 
2nd Semster  PSYCHOLOGICAL TESTING IV TH UNIT SCALES AND INVENTORIES  Click here
 
Interpretation of test score   Click here    TEST SCORE  Click here 
 
PERCENTILE RANKS AND STANDARD SCORES   Click here 
 
PERCETILE RANKS  Click here 

DEPARTMENT OF ENGLISH

Audio Clip
CPT 4.5B Writing Culture on Non Academic Writing
Dr. Shivalingaswamy H K, Professor, English

Audio Clip

CPT 4.5B Writing Culture and Dissertation 
Dr. Shivalingaswamy H K, Professor, English
 
 
Gender and Literature
Lecture by Dr. Shivalingaswamy H.K., Professor, Dept of Studies and Research in English, Tumkur University.
Structure and Mechanics of Writing a Dissertation

Lecture  by S. N. Kiran., Assistant Professor, Dept of Studies and Research in English, Tumkur University.

American Literature

Lecture by Munbindar Kaur, Assistant Professor, Dept of Studies and Research in English, Tumkur University.

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

Introduction to Political Thought

Lecture by Dr. Meenakshi Kandimath, Professor, Dept of Studies and Research in Political Science, Tumkur University.

Contemporary Political Theories

Lecture is by Dr. Basavaraja, Professor, Dept of Studies and Research in Political Science, Tumkur University.

Social Inclusion

Lecture by Dr. Mahalinga K., Assistant Professor, Dept of Studies and Research in Political Science, Tumkur University.

Rural Governance

Lecture by V. Rama Krishna, Assistant Professor, Dept of Studies and Research in Political Science, Tumkur University.

DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Audio Clip
Accounts discussion from a administrative perspective, 
Dr Suresh K C, Asst. Professor, Public Administration

Audio Clip
Comptroller and Auditor General of India
 
 
Bureaucratic Theory

Lecture by Dr. Suresha K.C., Assistant Professor, Dept of Studies and Research in Public Administration, Tumkur University.

DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHEAOLOGY

Inscription of Halmidi

Lecture  by Dr. Kotresh., Professor, Dept of Studies and Research in History and Archelogy , Tumkur University.

DEPARTMENT OF ECONOMICS

Research Methodology
Lecture by Dr. Jayasheela., Professor, Dept of Studies and Research in Economics, Tumkur University. .
Public Economics
Lecture by Dr. Vilas M. Kardolkar., Professor, Dept of Studies and Research in Economics, Tumkur University. .
Introductions to Econometrics
Lecture is Dr. Neelakanta K.T., Assistant Professor, Dept of Studies and Research in Economics, Tumkur University.
Role of NABARD in Rural Development
Lecture by Dr. M. Muniraju, Assistant Professor, Dept of Studies and Research in Economics, Tumkur University.
Health Economics
 
Llecture is by Dr. Pallavi S. Kusugal., Assistant Professor, Dept of Studies and Research in Economics, Tumkur University.

DEPARTMENT OF SOCIAL WORK

Notes and PPTs

MSW II Sem:  Advocacy   Click here

MSW II Sem:  Depression Click here

MSW II Sem OEP: Childabuse  Click here

MSW II Sem: Advocacy and Lobbying  Click here

MSW II Sem: Lobbying for Social Change Click here

MSW II Sem: Need_and_Importance_of_Life_Skill_education_in_Institutional_and_Non-Institutional_Settings Click here

MSW II Sem: Suicide  Click here

MSW II Sem:Professional Networking in Social Work  Click here

MSW IV Sem: Collective Bargaining Click here

MSW IV Sem:  Industrial Relation Click here

MSW IV Sem: Adjudication Click here

MSW IV Sem: Employee Counselling Click here

MSW IV Sem: Labor Welfare1  Click here

MSW IV Sem: LABOUR WELFARE 2  Click here

MSW IV Sem: TRADE UNION Click here

MSW IV Sem: PUBLIC OPINION  Click here

 

4th semester MSW PAPER: OEP 3.6 LIFE SKILLS FOR QUALITY LIVING by Abdul Wahab

Life Skills Click here

Communication Click here

Creative Thinking Click here

Decision Making Click here

Group Dynamics Click here

Interpersonal Relationships Click here

Johari Window Click here

Self Assesment and Personality Development Click here

Self Awareness  Click here

SWOT Analysis  Click here

MSW II Sem- Paper- PDF Notes, SPT-2.4A Social Action, Networking and Advocacy

Chapter 2  : Mahila Vimochane  Click here

Chapter 6 : Role of Obseration Home   Click here

Selection of Agencyu for Social Media Management  Click here

Rights of a Child  Click here

CONCEPT OF CHILDHOOD  Click here

Constitutional and Legal Provisions  Click here

Constitutional provisions for Welfare fof Children  Click here

NASW standards Child welfare Click here

National Policy for Empowerment of Women 2001  Click here

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

I M.A, SPT Paper IV Chapter by Govindraju Click here
 

DEPARTMENT OF COMMERCE

GST
Lecture by Dr. P. Paramashivaiah, Professor, Dept of Studies and Research in Commerce, Tumkur University.

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

Management and Organizational Behaviour
Lecture by Dr. Noor Afza, Professor, Dept of Studies and Research in Business Administration, Tumkur University.

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Upcoming Events ಹೆಚ್ಚು | All
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು | All
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 2020 ಮತ್ತು 2021ನೇ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು.
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ (OEP) ಕುರಿತು.
Research Advisory Council ರಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
Adherence of UGC/NCTE Norms is Extending Affiliation to the Teacher Education Institutions (TEIs)-reg.
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳ ಪುನರಾರಂಭ ಕುರಿತು.
 
ಟೆಂಡರ್ :ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ /Tender:Eprocurement
ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Eprocurement Portal
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations ಹೆಚ್ಚು | All
13-05-2022:  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬೋಧಕರ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದುರಸ್ಥಿ(ರಿಪೇರಿ) ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 20-05-2022 )

13-05-2022:  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ Speakers, Siren ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 20-05-2022 )

13-05-2022:  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸರ್.ಎಂ ವಿಶೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 20-05-2022 )

10-05-2022:  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾನೂನು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 23-05-2022 )

 

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2022